1-طی هماهنگی انجام شده ،درهرخوابگاه انباری جهت نگهداری وسایل اضافی دانشجویان درتابستان تدارک دیده شده است لذا از دانشجویان تقاضا میشود وسایل اضافی خودرا به انبار موجود درخوابگاه انتقال دهند. 2-دانشجویان ارشدی که پروپزال مصوب دارند ودر خواست استفاده از خوابگاه تابستان دارندباستی از دانشکده مربوطه نامه مکتوب جهت استفاده ازخوابگاه را به اداره خوابگاه تحویل نمایند. 3-سامانه اسکان در مورخ 96/04/20 فعال خواهد شد.

«راهنماي مراحل ثبت نام براي دانشجويان جديدالورود»

«راهنماي مراحل ثبت نام»
«دریافت فرم تعهدنامه محضری»
«دریافت فرم محارم»
نام کاربری: شماره دانشجويي
رمز عبور پيش فرض : شماره شناسنامه یا کدملی (لطفا پس از ورود رمز پيش فرض خود را تغيير دهيد)