«لیست اخبار»


1394/6/17
تمدید مهلت سکونت

زمان و نحوه ثبت نام خوابگاه دانشجویان جدیدالورود در سامانه اسکان

پیرو اطلاعیه قبلی ثبت نام دانشجویان غیربومی از تاریخ 15 لغایت 31 شهریور ماه ادامه خواهد داشت.لذا، دانشجویان محترم جدیدالورد واجد شرایط خوابگاه پس از ثبت نام آموزشی ، با داشتن شماره دانشجویی، کدملی و اسکن تعهد محضری و فرم محارم برای خواهران می توانند با مراجعه به سایت اینترنتیwww.eskan.iums.ac.ir  ومطالعه راهنمای ثبت نام نسبت به تکمیل تقاضانامه خود اقدام نمایند.

بدیهی است  ثبت نام دانشجویان تنها به منزله درخواست می باشد و مدیریت  امور خوابگاه ها طبق آیین نامه و مقررات عمومی و انضباطی خوابگاه های دانشجویی و بر اساس امکانات موجود در صورت داشتن فضا، پس از بررسی فرم تقاضانامه، نسبت به اسکان اقدام خواهد کرد. ضمناً عدم درخواست ، به منزله انصراف از دریافت خوابگاه می باشد. دانشجویان متقاضی در صورت بروز مشکل می توانند با شماره 86703712 و 86703700 تماس حاصل نموده و از مراجعه حضوری جدا" خودداری نمایند.