«لیست اخبار»


1393/6/9
ثبت نام دانشجویان جامانده وانتقالی 90و91 از دانشگاه تهران

قابل توجه دانشجویان جامانده(90و91) انتقالی ازدانشگاه تهران

به اطلاع می رساند ثبت نام دانشجویان در سامانه اسکان از تاریخ 10 لغایت 15شهریور ماه آغاز خواهدشد.لذادانشجویان  فوق الذکرمی توانند با مراجعه به سایت اینترنتی www.eskan.iums.ac.ir نسبت به تکمیل تقاضانامه خود اقدام نمایند. ضمناً ثبت نام شما فقط به منزله درخواست می باشد و اداره امورخوابگاهها طبق آیین نامه و مقررات عمومی و انضباطی خوابگاههای دانشجویی و بر اساس امکانات موجود درصورت داشتن فضا، پس از بررسی فرم تقاضانامه نسبت به اسکان شما اقدام خواهدکرد.بدیهی است عدم درخواست به منزله انصراف از دریافت خوابگاه میباشد.                                                                                                                     

اداره امور خوابگاهها