«لیست اخبار»


1393/2/10
ثبت نام از متقاض?ان خوابگاه دولت? برا? سال 93-94
زمان ثبت نام ا?نترنت? خوابگاهها? دولت? دانشگاه علوم پزشک? ( به غ?ر از دانشجو?ان شبانه ، انتقال?، جابجا??، مقاطع رز?دنت? ،phd و سنوات گذشته) اواخر ارد?بهشت 93
منبع: اداره امور خوابگاهها