اخبار
تاریخ انتشارعنوان خبر
1393/6/9 ثبت نام دانشجویان جامانده وانتقالی 90و91 از دانشگاه تهران
1393/4/15 اطلاعیه خوابگاه تابستانی
1393/3/17 تمدید مهلت ثبت نام خوابگاهها برای مهر 93
1393/2/10 ثبت نام از متقاض?ان خوابگاه دولت? برا? سال 93-94
1393/2/1 شروع ثبت نام خوابگاهها جهت سکونت در سال تحصیلی 94-93
1392/12/6 اطلاعیه نوروزی
1397/11/9 اطلاعیه
1397/6/11 اطلاعیه
1397/2/25 ثبت نام دانشجویان قدیمی ساکن جهت مهر 98-97
1396/10/24 ثبت نام دانشجویان ورودی بهمن96 جهت سکونت در خوابگاه
1396/3/3 شروع ثبت نام خوابگاهاه جهت مهر ماه 97-96
1394/10/20 اطلاعیه ثبت نام خوابگاه دانشجویان ورودی بهمن 95-94
1394/6/17 تمدید مهلت سکونت
1394/6/14 زمان و نحوه ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
1394/4/1 تمدید مجدد ثبت نام خوابگاهها جهت مهر 94
1394/3/31 اطلاعیه تابستان
1394/3/31 اطلاعیه تابستان
1394/3/25 تمدید مهلت ثبت نام خوابگاه
1394/3/4 آغاز ثبت نام مهرماه خوابگاهها
1393/10/7 اطلاعیه ثبت نام نیمسال دوم 93
12